حدود دو هفته ی پیش در کلاس شنا ثبت نام کردم، همیشه شنا را دوست داشتم و فکر می کردم یک احساس خلاء واقعی به آدم می دهد،

جلسه ی اول کلاس به دلایلی غائب بودم و در جلسه ی دوم من و چند نفر دیگر داشتیم درس جلسه ی قبل را تمرین می کردیم،

من در حال تمرین بودم تا بتوانم بدنم را روی سطح آب شناور کنم که دختری وارد آب شد،

دستش را به دیواره ی استخر گرفته بود، احساس کردم می ترسد، دستش را گرفتم ُ او را به سمت خودم کشیدم؛ سعی کردم هرچه یاد گرفته بودم را به او هم آموزش بدهم، هرچند چیز زیادی یاد نگرفته بودم.

دست ُ پای دختر می لرزید و هر بار سرش را زیر آب می بُرد با تشویش ُ اضطراب سرش را از درون آب بیرون می آورد،

بعد از سه یا چهار بار گفت از آب می ترسد.

به او دلگرمی دادم و با هم شروع کردیم به یادگیری و تمرین.

مربی و بقیه ی بچه ها هم حواسشان به ما بود.

دختر بعد از یک ساعت تمرین، یاد گرفت خودش را ریلکس کند تا بتواند در سطح آب شناور شود.

اما من هرچقدر بیشتر تمرین می کردم فقط خودم را خسته تر می کردم و هر بار انقباض بدنم شدید تر می شد و سفت تر خودم را می گرفتم، این حرکت غیر ارادی بود و آموزش های مربی و امید هایی که بچه ها به من می دادند هم بی تاثیر بود.

کم کم احساس کردم توجه مربی به من کم شد، اما خودم تمرین را ادامه دادم.

ساعت کلاس تمام شد و من با تلاش زیاد خودم را از داخل آب بالا کشیدم و همانجا کنار استخر نشستم.

دست ها و پاهایم می لرزید و بدنم خسته شده بود، احساس کردم بعد از مدتی در زیر آب، اضطراب، ترس یا ناتوانی بر من غالب شده بوده و من متوجه نبوده ام.

آن شب استخوان درد آزارم می داد و تا یک یا دو روز بعد از آن، زندگی ام را مختل کرده بود،

بعد از آن به دلایلی دیگر شنا را ادامه ندادم ...


امروز در کلاس درس زبان تخصصی استاد از امتحان تافل می گفت و با امیدواری تدریس می کرد، بچه ها هم به حرف های استاد گوش می دادند، فکر می کنم همه شان امیدوارند، همه دلشان می خواهد پیشرفت کنند،

ناخودآگاه یاد کلاس شنا افتادم و فکر کردم عضلات مغز سرم دارند منقبض تر می شوند و در تمام مدتی که شاهد زندگی کردن آدم ها بوده ام، هستم و امیدواری شان را می بینم، فشار درونی ام داشته بیشتر می شده و این فشار، همچنان هم ادامه دارد؛

بی آنکه دست خودم باشد، ناتوانی به این شکل بر من چیره شده،

فکر می کنم تبعات فشار درونی از فشار جسمی هم بیشتر باشد، مخصوصاً وقتی این فشار ها و تلاش های بیهوده ادامه داشته باشد و حجمشان بیشتر ُ بیشتر شود ...